Kasutustingimused

1. Mõisted

Veebisait on aadressil monit.ee asuv veebisait.

Veebisaidi omanik on osaühing Zpeks (registrikood 14292615, edaspidi MONIT), klienditoe meiliaadress on info@aki.ee.

Klient on eraisik või juriidiline isik, kes on vormistanud MONIT Tellimuse.

Tellimus on MONITi ja Kliendi vahel sõlmitud ostu-müügi leping, mille sisuks on Teenuse tellimine.

Kasutaja on MONITi veebisaidi kasutaja või tellija.

Kasutajakonto on kasutaja konto, kus kasutaja identifitseeritakse meiliaadressi abil.

Teenus on MONITi pakutav teenus, mis võimaldab fraasiotsinguid meediaväljaannetest ja meiliteavitusi Kliendi valitud fraaside kasutamisest Eesti meediaväljaanetes.

Kasutustingimused on käesolevad tingimused Veebilehe kasutamiseks ja Teenuse tellimiseks.

2. Kasutustingimused

2.1 Kasutustingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.

2.2 MONITil on õigus Kasutustingimusi muuta. Kasutustingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest Veebisaidil.

2.3 MONITil on õigus muuta mõistliku etteteatamise ajaga Tellimuse hinda. Hinnamuudatusest teavitatakse Kliente meilitsi. Tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimisperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

2.4 MONITil on õigus peatada või lõpetada Teenuse pakkumine. Juhul, kui MONIT otsustab peatada või lõpetada Teenuse pakkumine, tagastatakse Tellijale tasutud ettemakse.

2.5 MONIT ei taga Tellimuse täitmist ja võib Tellimuse peatada või lõpetada juhul, kui:

2.5.1 Tellija esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed;

2.5.2 Tellija ei tasu Tellimuse eest kokkulepitud summat maksetähtajaks;

2.5.3 Tellija rikub teisi Kasutustingimuste nõudeid.

3. Teenuse tellimine

3.1 Teenusele antakse ligipääs kasutajakonto kaudu kohe pärast Tellimuse eest tasumist ja/või Tellimuse alguseks määratud kuupäevast. Kasutajakonto loomise ja kasutamise kohta loe täpsemalt punktist 4.

3.2 Püsimaksega Tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi lõpus, välja arvatud juhul, kui Tellija tühistab Tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

3.3 Püsimaksega Tellimust on võimalik tühistada Veebisaidilt "Minu konto" alt või klienditoe kaudu. Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

3.4 Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, 14-päevane taganemisõigus ei kehti. Seega ei ole Teenuse Tellijal Teenusest taganemisõigust.

3.5 MONIT võtab makseid vastu eurodes. Teenuse hind on märgitud teenuse juurde ja on koos käibemaksuga.

4. Kasutajakonto

4.1 Veebisaidi Kasutajaks registreerumisel tuleb määrata meiliaadress, millest saab Kasutaja kasutajanimi.

4.2 Kasutajanimeks olev meiliaadress peab olema tegelikus kasutuses, et oleks võimalik edastada olulisi teateid.

4.3 Kasutajal on õigus kasutada Teenust üksnes isikliku kasutajanimega.

4.4 MONITil on õigus Kasutustingimuste rikkumise tuvastamisel piirata Teenusele ligipääsu ja/või lõpetada Tellimus.

5. Teenuse kättesaadavus

5.1 MONIT püüab tagada Teenuse hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga selle kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid selle töös.

5.2 MONIT jätab endale õiguse igal ajal peatada Teenuse kättesaadavus tehnilistel või muudel põhjustel, teavitamata sellest eelnevalt Kasutajaid. Sellest tulenevalt pole MONIT mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust tellimustasu tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks, välja arvatud juhtudel, kus antud häired on MONITi tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

5.3 MONIT ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida Teenuse kasutamisest või esineda kasutamisel. MONIT ei vastuta Teenusega levida võivate viiruste või pahavara eest.

5.4 MONITil on õigus teenuste parendamise eesmärgil Veebisaidi Kasutajate tegevust analüüsida, võttes peamiselt arvesse Kasutajate varasemat teenuse tarbimise ajalugu.

6. Pretensioonid

8.1 Kasutajal on õigus Teenust puudutavad pretensioonid esitada MONITile meilitsi 1 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

8.2 Kõik MONITile esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8.3 MONIT kohustub Kasutaja pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Kasutajast mittesõltuvad.

8.4 Kui eraisikust ostja ja MONIT ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja MONITi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.5 Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

7. Materjalide kasutamine

7.1 MONIT austab Teenuses kajastatavate materjalide autoriõigust. MONIT ei edasta artiklite täissisu ega refereeri neid. Teenuses esitatakse vaid leitud materjalide lausekatkeid.

7.2 Kõigi Teenuses viidatud materjalide autoriõigused kuuluvad jätkuvalt nende autoritele ja iga Kasutaja peab neist õigustest lugu pidama.

8. Isikuandmed

8.1 Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja osaühing Zpeks. MONIT edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montoniole.