Privaatsus

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1.1 Käesolev dokument selgitab, kuidas osaühing Zpeks (registrikood 14292615, edaspidi MONIT, klienditoe meiliaadress info@aki.ee) töötleb oma Teenuse pakkumise käigus Isikuandmeid.

1.2 Järgnevad põhimõtted ja andmesubjekti õigused ei kohaldu MONITi otsingutulemustes sisalduvate isikuandmete kohta.

2. Mõisted

Isikuandmed on igasugused tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Veebisait on aadressil monit.ee asuv veebisait.

Tellimus on MONITi ja Kliendi vahel sõlmitud ostu-müügi leping, mille sisuks on Teenuse tellimine.

Kasutaja on MONITi veebisaidi kasutaja või tellija.

Teenus on MONITi pakutav teenus, mis võimaldab fraasiotsinguid meediaväljaannetest ja meiliteavitusi Kliendi valitud fraaside kasutamisest Eesti meediaväljaanetes.

3. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

3.1 MONIT kogub Isikuandmeid Tellimuse esitamisel, Teenuse osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel järgmiselt:

3.1.1 Kasutaja edastab ise MONITile oma Isikuandmeid (sisestades oma meiliaadressi või kasutades erinevaid Veebisaidi funktsioone ja Teenust);

3.1.2 MONIT ja Google koguvad ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuse ja Veebisaidi kasutamisel;

3.1.3 MONIT saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse Montoniolt, kes pakub makseteenust.

3.1.4 MONIT võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

3.2 MONIT töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

3.2.1 kontaktandmed (Kasutaja meiliaadress, telefon);

3.2.2 pangaandmed (Kasutaja nimi, pangakonto, panga nimi);

3.2.3 Kasutaja kasutatud otsingufraasid, mille põhjal kuvatakse otsingutulemused ja edastatakse teavitusi;

3.2.4 IP-aadresside ja küpsiste andmed.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

4.1 MONIT töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

4.1.1 Kasutaja Tellimuse täitmiseks, nt

4.1.1.1 Tellimuse teinud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud MONITile vastava päringu;

4.1.1.2 Tellimuse teinud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

4.1.1.3 Tellimuse teinud Kasutajale Teenuse osutamiseks ja teavituste edastamiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebisaidi sisule.

4.1.2 Meediaettevõtete õigustatud huvi alusel, nt

4.1.2.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendile osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

4.1.2.2 Kasutaja tellitud Teenuse täitmise tagamiseks, sealhulgas rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks MONITi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

4.1.2.3 Veebisaidi külastatavuse, Teenuse kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebisaidi kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebisaiti ja Teenust.

4.1.3 MONITi seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

4.1.3.1 kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

4.1.3.2 kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

4.1.3.3 kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1 MONIT edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

5.1.1 makseteenuseid pakkuvale ettevõttele Montonio. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on Kasutaja Tellimuse täitmine;

5.1.2 järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on seadusjärgse kohustuse täitmine;

5.1.3 audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks MONITi ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on seadusjärgse kohustuse täitmine või õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.1.4 võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud MONITi ees võlgnevused. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on MONITi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.1.5 raamatupidamisteenust pakkuvale ettevõttele. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on Kasutaja Tellimuse täitmine ning seadusest tulenevate kohustuste täitmine;

5.1.6 veebisaidi liikluse, kasutusstatistika ja muu isikustamata tehnilise teabe saamiseks võib Kasutaja infot edastada teenusepakkujatele nagu Google ja Facebook. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on MONITi õigustatud huvi täiustada Veebisaiti ja Teenust.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1 MONIT säilitab Kasutaja Isikuandmeid, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, MONITi õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

6.1 Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab MONIT Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

6.1.1 raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;

6.1.2 Tellimusega seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Tellimuse lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;

6.1.3 küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele (vaata punkti 9);

6.1.4 Kliendi andmeid: üks aasta pärast kliendisuhte lõppu.

7. Turvalisus

7.1 MONIT võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

7.2 Veebisaidil konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebisaidile sisenemiseks vajalikku infot salajas, nii et see ei satuks kolmandate isikute, isegi mitte volitatud isikute kätte. Kõik volitatud isikud peavad end tuvastama omaenda meiliaadressiga.

7.3 Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt MONITit teavitama, kui tema kontole pääseb ligi kolmas isik, et MONIT saaks tagada Isikuandmete turvalisuse.

7.4 MONIT ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

8. Kasutaja õigused ja kohustused

8.1 Kasutajal on õigusaktidega reguleeritud ulatuses järgmised õigused:

8.1.1 taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

8.1.2 nõuda Isikuandmete parandamist;

8.1.3 nõuda Isikuandmete kustutamist;

8.1.4 nõuda Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid;

8.1.5 nõuda Isikuandmete ülekandmist;

8.1.6 esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;

8.1.7 võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi.

8.2 Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma MONITiga meilitsi, edastades digiallkirjaga avalduse.

8.3 MONIT vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on MONIT Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud.

8.4 Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib MONIT küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud meetmete võtmisest.

8.5 Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

8.5.1 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

8.5.2 Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks;

8.5.3 Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb MONITi õigustatud huvil ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

8.5.4 Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

8.5.5 MONIT võib õigustatud huvi alusel kasutada kliendi kontaktandmeid oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks. Isikul on õigus nii kontaktandmete esmasel kogumisel kui pakkumise saamisel, keelata oma kontaktandmete otseturunduseks kasutamine, võttes MONITiga ühendust või vajutades pakkumise e-kirja lõpus oleval keeldumise lingil.

8.5.6 Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

8.5.7 Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita MONITi seadusest tulenevat kohustust;

8.5.6 Tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

8.6 Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millisel punktis 8.5 nimetatud alusel ta seda nõuab.

8.7 Kasutajal kohustus teavitada MONITit oma Isikuandmete muutumisest.

8.8 Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

9. Küpsised

9.1 Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad on andmefailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme ja salvestada tema eelistusi.

9.2 Küpsiseid on ajutisi ja püsivaid:

9.2.1 ajutised ehk sessioonipõhised küpsised võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt;

9.2.2 püsivad küpsised salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

9.3 Küpsised võivad kuuluda MONITile või kolmandatele osapooltele:

9.3.1 MONITi küpsiseid kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja tema eelistuste salvestamiseks ning nende paigaldajaks on MONIT;

9.3.2 kolmandate osapoolte küpsised pärinevad näiteks Google'ist ja Facebookist ja neid kasutatakse statistika või reklaami eesmärgil. Nende paigaldajaks kolmanda osapoole vastutav töötleja.

9.4 Küpsistel võib olla mitmeid eesmärke:

9.4.1 Vajalikud küpsised on sellised, ilma milleta ei ole võimalik Teenust kasutada. Need võimaldavad Veebisaidile sisse logida ja privaatsussätteid salvestada;

9.4.2 Statistilised küpsised koguvad andmeid veebisaidi külastatavuse ja kasutuse kohta;

9.4.3 Eelistuste küpsised on vajalikud kasutusmugavuse tagamiseks, et kasutaja ei peaks samu andmeid mitu korda sisestama;

9.4.4 Personaalse reklaami küpsised ja personaalse analüütika küpsised koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta, et kuvada eelduslikult kasutajale huvipakkuvaid reklaame.

9.5 MONIT kasutab punktides 9.2 kuni 9.4 kirjeldatud küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

9.5.1 Veebisaidi sujuvaks toimimiseks ja teenuse osutamiseks;

9.5.2 Veebisaidi kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;

9.5.3 reklaami näitamiseks;

9.5.4 Teenuse parendamiseks;

9.5.5 oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, juhul kui see osutub vajalikuks.

9.6 Veebisaiti ja Teenust ei ole võimalik kasutada, lubamata küpsiseid.

9.7 Kõiki küpsiseid saab iga kasutaja oma veebisirvijast ise kustutada. Lisainfot võib saada veebisirvija spikrist või veebisirvija tootjalt.